Svenska Kvinnoförbundet, blogg46

Som styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet, lokalavdelningen i Korsholm så närvarade jag idag på förbundets årsmöte. Det är väldigt givande att få vara med på ett hörn och på något sätt kunna påverka kvinnans rätt i samhället.

 

***************************************************

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 16–17.3.2013 i Korsholm
Fri för publicering

Svenska Kvinnoförbundet välkomnar nyheten om att FN:s kvinnorättskommission nått enighet om åtgärder för att minska våldet mot kvinnor. Den dystra statistik som Finland uppvisar gällande våld mot kvinnor ger klart vid handen att problemet nu måste lyftas upp igen och kommunerna bör satsa på förebyggande åtgärder.

Det finns specifika artiklar om kommunal planering, kollektivtrafik, säkerhet och trygghet i den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen. En del av Finlands kommuner har antagit denna deklaration. Svenska Kvinnoförbundet kräver nu att alla kommuner antar deklarationen och att principerna leder till praktiska åtgärder.

Svenska Kvinnoförbundet anser att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete i den kommunala samhällsplaneringen och i säkerhetsfrågor. I dag är det speciellt kvinnor och flickor som känner sig otrygga då de rör sig i samhället. Det här är oacceptabelt. I en trivsam stad eller kommun kan alla invånare, oberoende av kön, känna sig trygga.

Som konkreta åtgärder föreslår Svenska Kvinnoförbundet att sikt, synlighet och trygghet förbättras genom tillräcklig gatubelysning, att kollektivtrafikens rutter och tidtabeller granskas ur en jämställdhets- och säkerhetsaspekt och att nya byggnader planeras så att inga döda vinklar uppstår.

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att påverka beslutsfattandet. Svenska Kvinnoförbundet betonar att kvinnor och män ska ha lika möjligheter och lika stor makt och synlighet inom politiken men också inom områden som företagsvärlden och medier.

Svenska Kvinnoförbundet identifierar attityderna mot kvinnor som den största utmaningen för jämställdheten. Utan en förändrad inställning mot hälften av världens befolkning uppnår vi inte en reell jämställdhet mellan könen. Det är synnerligen viktigt att en genusmedveten attitydfostran präglar barndagvård och skola. Svenska Kvinnoförbundet vill att jämställdhetsaspekten betonas ytterligare i lärarutbildning och –fortbildning samt i det pågående läroplansarbetet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *